Ochrana informací

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“ ) a pozdějších právních úprav, tímto společný správce a zpracovatel, Steerty USA, Inc., www.steerty.com, e-mail: company@steerty.com, Evymo s.r.o. a vybraný podnik (dále jen „Správce“ ) spravuje a zpracovává pro subjekt údajů, tedy Vás, uvedené informace:

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

tj. Jméno, Příjmení, Název společnosti, Adresa, Telefonní číslo, E-mailová adresa a vámi vybraný obsah, například "vozidla a jejich provozní a technické parametry" u implementace řešení v automobilovém průmyslu.

ZPRACOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

které prostřednictvím platformy Steerty poskytnete ke zpracování a to i pomocí profilování a pokročilých technik datové analýzy, uvedenými v čl. 22 GDPR, pouze za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, v rámci plnění smlouvy, zejména pro potřeby zlepšení poskytovaných služeb po dobu trvání registrace na vaši žádost.

ÚČEL

Poskytnutí vašich osobních údajů je nutné za účelem vedení uživatelského účtu a jejich uvedení ve smlouvě, která bude případně uzavřena s vybraným podnikem, Společným Správcem, členem sítě Steerty nebo dalších partnerských sítí. Smlouvu jsou oprávněny podepsat pouze osoby zletilé. Pokud takovou osobou nejste, formulář Správci neodesílejte. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je článek 6 odst. 1. písm. b) GDPR.

SPOLEČNÍ SPRÁVCI A ZPRACOVATELÉ

Příjemcem vašich osobních údajů je pouze Správce a Společní Správci na základě vašeho přímého zájmu o zprostředkování jejich služeb prostřednictvím platformy Steerty. V případě, že mezi Správcem a vámi bude probíhat vyjednávání o smlouvě nebo bude uzavřena smlouva, pak příjemcem vašich osobních údajů může být rovněž další vámi vybraný společný Správce, jehož zapojení je nezbytné pro úspěšné dokončení obchodního případu.

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR s ohledem na to, že Správce je zahraniční společnost. Vaše osobní údaje budou u Správce uloženy nejdéle do konce platnosti vašeho uživatelského účtu nebo dle zákonných povinností. V situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany Vašich práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu.


  • Stejným způsobem budou Vaše osobní údaje spravovány i v případě, že bude uzavřena mezi Vámi a dalším společným Správcem smlouva o zprostředkování.

PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

Jako subjekt údajů máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, které se vás týkají, máte právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému Správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Dále máte právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování. Díky přístupu k vlastnímu uživatelskému účtu máte možnost okamžitě uplatnit právo na opravu i výmaz, stejně jako možnost požádat o stažení evidovaných údajů v datové podobě.


  • Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude Vás Správce informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.
  • Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených GDPR Správce není povinen zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám Správce může a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo b) odmítnout žádosti vyhovět.

STÍŽNOSTI

V případě, že budete nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů, můžete se se svojí stížností obrátit na Správce nebo dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

DOBROVOLNÉ POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Nejste povinni vaše osobní údaje Správci poskytnout, a jejich poskytnutí je dobrovolné. Bez poskytnutí těchto údajů Vám však nebudeme moci naše služby poskytnout a není možné zahájit jednání o smlouvě mezi vámi a vybraným Správcem. V případě, že osobní údaje nechcete sdělit, formulář neodesílejte a kontaktujte Společného správce. V případě, že budete mít dotaz, můžete se obrátit na Steerty DPO: dpo@steerty.com

Cookie

Návštěvník (uživatel) bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě jeho přístupu nebo jakéhokoli užití webových aplikací může provozovatel určité informace shromažďovat také automatickými prostředky, a to zejména s použitím trvalých a jednorázových souborů cookies v zařízení návštěvníka (uživatele) s ohledem na platnou legislativní úpravu a v případech, kdy jsou taková data potřebná pro samotný provoz služby. 

Provozovatel používá soubory cookies trvalé a relační. Trvalé soubory cookies zůstávají v internetovém prohlížeči zařízení do doby, než je odstraní návštěvník (uživatel), anebo do předem stanovené doby definované v parametrech souboru cookies. Relační soubory cookies zůstávají v internetovém prohlížeči do chvíle jeho vypnutí nebo opuštění, odhlášení z internetových stránek, na kterých byly umístěny. 

Provozovatel využívá soubory cookies pro zdokonalení a vylepšení funkčnosti svých webových stránek a přizpůsobení jejich obsahu preferencím návštěvníků (uživatelů) včetně reklamy, jakož i za účelem poskytování služeb, zajišťování funkčnosti řešení a zvýšení bezpečnosti uživatelů. 

Soubory cookies jsou základem pro zpracování objednávek, provádění transakcí nebo jiných požadavků, které vzejdou od uživatele. Provozní informace, které tímto způsobem provozovatel shromažďuje, mohou zahrnovat IP adresu, polohu mobilního zařízení návštěvníka (uživatele), vlastnosti webového prohlížeče, vlastnosti zařízení, operační systém, jazyková nastavení, odkazující URL adresy, akce provedené na webové stránce provozovatele nebo prostřednictvím jiných elektronických nástrojů, data a časy přístupu k platformě a uživatelskému účtu, provedené aktivity apod. 

Soubory cookies neumožňují uchovat žádné osobní údaje ani jiné informace shromážděné od návštěvníků (uživatelů), které by umožnily jejich jednoznačnou identifikaci. Návštěvník (uživatel), který s využíváním souborů cookies nesouhlasí, můžete jejich ukládání ve svém zařízení omezit nastavením internetového prohlížeče, nebo je ze svého zařízení vymazat. Takový postup může ovlivnit zobrazování a/nebo fungování webových stránek provozovatele a/nebo vést ke zhoršení uživatelského prostředí.


Společnost Evymo s.r.o., vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194373, IČ: 243 08 617, DIČ: CZ24308617, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Jsme plátci DPH. Bankovní spojení Fio Banka a.s., číslo účtu 2800266893/2010.